Vergoeding voor coaching en begeleiding

Vergoeding voor coaching en begeleiding door ziektekostenverzekeraars

Vergoeding voor coaching en begeleidingDe kosten voor coaching en behandelingen van stress-gerelateerde klachten zoals bij burn-out begeleiding, of behandelingen voor stress-gerelateerde pijnklachten worden niet meer vergoed door ziektekostenverzekeraars. Met één uitzondering: als er een zeer uitgebreide polis is afgesloten met de verzekeraar.

Goed nieuws
Steeds vaker vergoeden werkgevers de kosten voor dit soort behandelingen zelf of zijn zij bereid een deel van de kosten te dragen in het kader van de re-integratie van de al dan niet zieke werknemer. Iedere werkgever moet in het kader van re-integratie een plan van aanpak UWV opstellen en een traject gebaseerd op dit plan starten in de 6e ziekteweek (wet Poortwachter). De behandelingen of coachingsbeleiding kunnen in het plan van aanpak UWV worden opgenomen. Zodoende voldoet de werkgever aan zijn wettelijke verplichtingen zoals gesteld in de wet poortwachter. Indien er wordt gere-integreerd tijdens ziekte of bij het disfunctioneren van medewerkers, is de werkgever bijna verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Dit komt voort uit zijn plicht om te zorgen voor ‘goed werkgeverschap’ in het kader van de PSA* (Psychosociale arbeidsbelasting). Het is als werknemer de moeite waard om te onderzoeken wat er geregeld en beschreven is binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Zo kun je je behoefte aan ondersteuningt bespreekbaar maken met je leidinggevende, de vertrouwenspersoon of de afdeling HRM.

Behoefte aan meer informatie? Bel dan naar (0168) 48 1717 of neem contact op door te mailen naar info@deopening.nl. Je kunt ook een berichtje achterlaten via contact pagina.

Uitleg;
*Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Nederland doet het goed op het gebied van de arbeidsomstandigheden in vergelijking met andere Europese landen. Alleen op het gebied van ongewenst gedrag scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. Vaak zijn het de leidinggevenden of de directe collega’s die een grote stempel drukken op de sfeer in organisaties. De schade van een pestgeval loopt voor de werkgever al gauw in de € 50.000,-. Dit blijkt uit het rapport Arbobalans van het Ministerie van SZW. Daaruit blijkt o.a. dat 34% van de werknemers een stijgende werkdruk ervaart de laatste jaren. Daardoor komen zij steeds vaker in de problemen met verzuim als gevolg.
Beiden thema’s ‘ongewenst gedrag’ en ‘werkdruk’ vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA), een nieuw thema in de Arbo-wet.

De arbowet
Volgens artikel 3.2 van de arbowet moet de werkgever in het kader van goed werkgeverschap PSA voorkomen en maatregelen nemen om PSA zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent dat de werkgever maatregelen moet nemen op het gebied van werkdruk, pesten, (seksuele)intimidatie, agressie en geweld op de werkvloer. De werkgever zal in veel gevallen voorlichten of trainen en opleiden op PSA-risico’s en maatregelen nemen om deze risico’s zoveel mogelijk in te preken. De OR (ondernemingsraad) en de vertrouwenspersoon spelen hierbij een grote rol door scherp te letten en te sturen op ongewenste situaties. Via de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het daaruit voortkomende ‘plan van aanpak PSA’ moet er aandacht zijn voor en maatregelen beschreven zijn om de PSA-risico’s te verkleinen. Dit geheel volgens het Arbobesluit (artikel 2.15)

Behoefte aan meer informatie? Bel dan naar (0168) 48 1717 of neem contact op door te mailen naar info@deopening.nl. Je kunt ook een berichtje achterlaten via contact pagina.